ਬਾਰਾਂ ਭਾਈ ਇਕ ਰਜਾਈ bujart bujo to jano punjabi

 ਬਾਰਾਂ ਭਾਈ ਇਕ ਰਜਾਈ 

ਦੱਸੋ ਭਲਾ ਕੀ ਆ ਉੱਤਰ 

ਉੱਤਰ comment ਕਰੋ ਜੀ

Comments

Popular posts from this blog

Punjabi Bujartan with Answer Pics

Bujhata in Punjabi